Hoho’a parau ‘iritihia mai roto mai i te Ve’a iti

Litterama’ohi – Ramées de Littérature Polynésienne – Te hotu ma’ohi, n°2, titema 2002

Pur ümu nï ‘ au
Ia rehu te fare
Purümu nï ‘au !
Ia hina pü’ävere te
papa’i
Purümu nï ‘au !
Ia topa e pehu
Purümu nï ‘au !

Ia ‘avae teretere,
Purümu nï ‘au !
Ia pa’o te tohe piripou,
Purümu nï ‘au !
Ia turituri te tari’a,
Purümu nï ‘au !

Purümu nï ‘au !
Purümu nï ‘au !
Purümu nï ‘au !
‘Ahehe i te arara’a o te
Rä !
Purümu nï ‘au !
‘Ahehe i te topara’a o te
Rä !
Purümu nï ‘au !
A fa’aea na i te
mäniania,
Purümu nï ‘au !
A fa’aea na,
E auahi tö ‘oe vaira’a !

A’ ai i t e hau
A toro na i tö tari’a,
Ia hï täpere te fetu
I te moana o te pö,
Ia ta’i mämü te reva,
A toro na i tö tari’a
E vivo tä ‘oe e fa’aro’o,
E ta’i vivo navenave
mau,
E muhu nö te varua :
 » A ‘ai i te hau …  »

A huri na i tö mata
I te maru o te märamarama
Ia arata’i oia i tö haere’a
Nä te ‘e’a apiapi
A huri na i tö mata
I te ra’i tuatini,
E reo tä ‘oe e fa’aro’o,
E poro’i iti teatea :
 » A ‘ai i te hau…  »

A ‘ai i te hau
Ei mä’a tumu nö tö
orara’a,
Ei niu nö tö va’a
mata’eina’a,
A ‘ai i te hau
Ia mäha tö hina’aro
I te here e te aroha,
A ‘ai i te hau.

Të pi ‘ i nei t e

Ia ta’i te manu
I te tu’ira’a o te pö,
Ua mate ïa te ta’ata
Nö tö’u ‘äi’a.

Ia ura te ata
I ni’a i te ava roa,
Ua rere ïa te varua
I te ra’i pöiri.

Nö’u nei rä te mo’otua,
Nähea ho’i au i teie nei
I te ätea o tö’u nei ‘äi’a ?
Nähea ho’i au i teie nei,
E të pi’i mai nei te pö…

Ta’o tämau ‘ä’au
‘ ahehe : bruissement, bruit de la pluie sur les toits de nï ’au
‘ ahï : bruire, produire un bruissement
hi na : variété d’araignée
pü’ äv er e : moisi
nï naemoa : moisissure
hï t äper e : descendre violemment comme une cascade
‘ äi a : pays natal, patrie

Vous aimerez aussi...